Privacyverklaring en disclaimer

Privacyverklaring VisumsVietnam.nl

VisumsVietnam.nl vind privacy zeer belangrijk en is compliant met de nieuwe AVG (2018). Er worden geen tot de persoon herleidbare gegevens verzameld of bewaard, behalve wanneer de websitebezoeker zelf diens e-mailadres invult in een herinneringsformulier onderaan een van de pagina's op deze website. In dat geval wordt één herinnering verzonden en het e-mailadres daarna direct uit alle databases verwijderd. Ook wordt gebruikgemaakt van Google Analytics om bezoekersstromen te monitoren.

Disclaimer VisumsVietnam.nl

Er is veel tijd en energie geïnvesteerd in het samenstellen en actueel houden van de informatie op VisumsVietnam.nl, desondanks kan geen verantwoordelijkheid worden gedragen voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden. Dit is een commerciële website, die geen deel uitmaakt van een overheid.